ALGEMENE EN FACTUURVOORWAARDEN

1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met onze firma worden gesloten, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van onze klant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van ons. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het sluiten van de overeenkomst of de aanvaarding van een levering. In geval van annulering is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door de verkoper. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

2. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

3. Onze prijzen worden in euro opgegeven en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het Btw-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de koper. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.

4. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten dienen onmiddellijk bij levering geformuleerd te worden. Eenmaal de leveringsbon in ontvangst genomen en afgetekend wordt, worden geen klachten meer aanvaard. Bij niet aanwezigheid van de koper bij levering wordt dit als dusdanig op de leveringsbon vermeld. De verkoper is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelde.

5. Levering geschiedt op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. Het risico gaat over op de koper vanaf het moment dat de goederen het magazijn van de verkoper verlaten. De koper die ten onrechte weigert de aangeboden goederen in ontvangst te nemen dient de daaruit voortvloeiende kosten, zoals de opslagkosten en de vrachtkosten, te betalen, ongeacht de andere vergoedingen waaronder de afgesproken prijs , de intresten en de forfaitaire verhoging die aan de verkoper toekomen. De koper dient te zorgen dat de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ook te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan, is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van wachturen, in hoofde van de verkoper te vergoeden.

6. De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar binnen de dertig dagen na ontvangst van de goederen. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro. Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, de hoogst mogelijke nalatigheidsinterest van toepassing zoals voorzien in de vigerende wetgeving betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling voormelde forfaitaire vergoeding en intresten verschuldigd. Deze bepalingen blijven gelden indien wij afbetalingstermijnen of betalingsfaciliteiten toestaan. Onverminderd hetgeen bepaald is in punt 4 moet in geval van betwisting van de factuur, op straffe van verval, per aangetekend schrijven op gemotiveerde manier geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na de factuurdatum en alleszins voor ingebruikname of voortverkoop van de goederen. Elke niet-tijdige betaling of wanbetaling maakt tevens, en zonder dat hiertoe een ingebrekestelling nodig zal zijn, als dan reeds verstuurde facturen integraal eisbaar en bovendien zal elke toegestane betalingsfaciliteit of korting zowel voor het verleden als voor de toekomst van rechtswege vervallen. Protesten schorten de betalingsverplichtingen niet op. Indien een klant haar betalingen heeft gestaakt, in staat van faillissement werd verklaard of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd, behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden, ongeacht het recht op schadevergoeding in hoofde van de verkoper.

7. Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, behouden wij ons het recht voor om:
- hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de medecontractant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen.
- hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzijdig te ontbinden, onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen.

8. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt onze firma van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat onze medecontractant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding. Ingeval onze firma afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden. Volgende situaties worden als overmacht aanzien: materiaalbreuk, lock-out, diefstal, ongevallen, uitzonderlijke weersomstandigheden, werkstakingen, brand, uitzonderlijke verkeershinder, faillissement leverancier, misoogst..

9. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de verkoper-vennootschap gelegen is bevoegd zijn. Het Belgische recht zal steeds van toepassing zijn.